มี 132 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Previous Next

บทบาทภารกิจของ กก.ตชด.๔๑

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ตั้งที่ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจาก บก.ตชด.ภาค ๔ ให้รับผิดชอบพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ตอนบนคือ จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี

ภารกิจ

ในการปฏิบัติงาน หน่วยได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ สามารถสรุปเป็นภารกิจที่สำคัญได้ดังนี้

 • ๑.งานป้องกันชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้าน จว.ชุมพร และ จว.ระนอง

  ชายแดนไทย ด้าน จว.ชุมพร และ จว.ระนอง มีเขตแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ เป็นระยะทาง ๒๖๖ กิโลเมตร จากรอยต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บ.ช่องขมิ้ว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร ถึง บ.สุขสำราญ ต.สุขสำราญ อ.สุขสำราญ จว.ระนอง โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นโดยใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขตแดนทางบก และแนวร่องน้ำลึกของแม่น้ำกระบุรีเป็นแนวเขตแดนทางน้ำ โดยในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์เป็นระยะทางยาว ๕๘ กิโลเมตร และพื้นที่จังหวัดระนองมีแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีร่องน้ำลึกตามลำน้ำกระบุรี มีระยะทาง ๑๓๙ กิโลเมตร และทะเลอันดามันมีความยาว ๖๙ กิโลเมตร

  มีพื้นที่ติดต่อชายทะเลด้านอ่าวไทยจังหวัดชุมพร ๒๒๒ กิโลเมตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑๕๖ กิโลเมตร รวม ๓๗๘ กิโลเมตร

  มีพื้นที่ติดแนวชายแดน จำนวน ๑๗ ตำบล แบ่งเป็นจังหวัดชุมพร ๔ ตำบล ๑๓ หมู่บ้าน จังหวัดระนอง ๑๓ ตำบล ๓๔ หมู่บ้าน 

  แนวเขตแดนมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนและพื้นที่ราบบริเวณลำน้ำ มีพันธุ์ไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมพื้นที่เป็นป่าดงดิบ แต่เนื่องจากบางส่วนถูกบุกรุก จึงทำให้การตรวจการณ์จากประเทศเมียนมาร์ สามารถตรวจการณ์เข้ามาฝั่งไทยได้ชัดเจนและตลอดแนวชายแดนสามารถผ่านเข้าออกได้ตลอดแนว ยกเว้นบางส่วนที่เป็นภูเขาสูง  

          ส่วนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันชายแดนไทย-เมียนมาร์ หน่วยได้ปฏิบัติตามคำสั่งของ กองกำลังเทพสตรี ซึ่งมอบหมายให้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จัดกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย – เมียนมาร์ 

 • . งานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • ๓. งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

           ปัจจุบันหน่วยมี รร.ตชด.ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น ๑๑ โรงเรียน ( อยู่ในพื้นที่ จว.ชุมพร ๗ โรงเรียน , จว.สุราษฎร์ธานี ๔ โรงเรียน )

 ๔. งานอื่นๆ
นอกเหนือจากภารกิจหลักหลักที่เกี่ยวกับป้องกันชายแดนไทย-เมียนมาร์ ด้าน จว.ชุมพร และ จว.ระนอง  , งานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ งาน รร.ตชด.แล้ว หน่วยยังมีอีกหลายภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ เช่น งานรักษาความสงบเรียบร้อย ได้แก่ การถวายความปลอดภัย , การปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ เช่น งานป้องกันปราบปรามยาเสพติด , งานป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง , งานป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น  / งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน เช่น งานช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ  / งานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ เช่น งานสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ / งานพัฒนาองค์กร เช่น การพัฒนาบุคลากรซึ่งเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในหน่วยและนอกหน่วย ตชด.

พันธกิจ

 • ถวายความปลอดภัยสำหรังองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ และถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ
 • เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ทีมีปัญหาด้านความมั่นคง
 • พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ
 • สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
 • พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

 

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter