มี 113 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

อดีตผู้บังคับบัญชา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อดีตผู้บังคับบัญชาของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ลำดับ ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
       
พ.ต.อ.ประพันธ์ ศรีวาลัย ๑๓ ธ.ค.๒๙ – ๗ พ.ค.๓๒  
๒  พ.ต.อ.ประยูร แพงสวัสดิ์ ๗ พ.ค.๓๒ – ๑๖ พ.ค.๓๗  
๓  พ.ต.อ.เสกสันต์ อุ่นสำราญ ๑๖ พ.ค.๓๗ – ๑๖ ต.ค.๓๘  
๔  พ.ต.อ.เฉลิมเกียรติณรงค์ วงศ์ธนู ๑๖ ต.ค.๓๘ – ๑๐ ก.พ.๔๑  
๕  พ.ต.อ.สมพงษ์ ขอนแก่น ๑๐ ก.พ.๔๑ – ๒๒ ธ.ค.๔๖  
๖  พ.ต.อ.วินิจ พัวพันธ์ ๒๒ ธ.ค.๔๖ – ๑ พ.ย.๔๘  
๗  พ.ต.อ.ไพโรจน์ สุขี ๑ พ.ย.๔๘ – ๑ พ.ย.๕๐  
๘  พ.ต.อ.สิงหนาท สีกาแก้ว ๑ พ.ย.๕๐ – ๒๐ พ.ย.๕๑  
๙  พ.ต.อ.สนธยา แจงเจริญ ๒๐ พ.ย.๕๑ – ๑๐ ก.พ.๕๔  
๑๐  พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ๑๐ ก.พ.๕๔ – ๕ ก.พ.๕๗  
๑๑  พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ๕ ก.พ.๕๗ – ๑๕ มี.ค.๖๑  
๑๒  พ.ต.อ.สมชาย ศรีศรยุทธ์ ๑๕ มี.ค.๖๑ – ๒๒ ธ.ค.๖๓  
๑๓  พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง ๒๒ ธ.ค.๖๓ – ๓๑ ม.ค.๖๖  
๑๔ พ.ต.อ.จาริพัฒน์ ทองแดง ๑ ก.พ.๖๖ - ปัจจุบัน  
       

 

 

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter