มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นโยบายเว็บไซต์ กก.ตชด.๔๑

ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

นโยบายเว็บไซต์ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

Website Policy of (Organization/Website)

จัดทำเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

------------------------------------------

 ๑. วัตถุประสงค์

           www.bpp41.go.th ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดังต่อไปนี้  ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซตนี้ในทันที

 

๒. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

           ๒.๑ ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "เนื้อหา"

            ๒.๒ เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่าย จ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหา

            ๒.๓ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง

           ๒.๔ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากการบริการ ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

           ๒.๕ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแกผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

            ๒.๖ การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ ๒.๕ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้บริการและเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

           ๒.๗ ในกรณีที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

๓. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

            ๓.๑ ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

           ๓.๒ ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รบอนุญาตตามข้อกำหนดของกองกำกับการตำรจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ และไม่ขัอต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

           ๓.๓ ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกองกำกับการำตรวจตระเวนชายแดนที่่ ๔๑ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

            ๓.๔ ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวบริการของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายท่ีเชื่อมต่อกับบริการ

            ๓.๕ ผู้ใช้บริการไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

            ๓.๖ ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ

            ๓.๗ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ในความเสียหายอันกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

 

๔. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

            ๔.๑ การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มิได้มีส่วนกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ไม่รับผิดอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าวที่มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่่ ๔๑

           ๔.๒ กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชือมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

 

๕. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

           กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซตฺ์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของการใช้บริการทั้งสิ้น

 

๖. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

           ๖.๑ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หรือผู้ให้อนุญาตแก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบี่ยนไว้หรือไม่ก็ตาม

           ๖.๒ ผู้ใช้บริการะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

            ๖.๓ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เคื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

 

๗. กฎหมายที่ใช้บังคับ

            การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

 

 

-------------------------------------

แผนที่ที่ตั้ง กก.ตชด.๔๑

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

Flag Counter