You are here: Homeข้อมูลผู้รับบริการ
Rate this item
(0 votes)
ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ สามารถติดต่อไ้ด้ที่หน่วยงานได้โดยตรงที่ บ.บ้านทุ่งเบี้ย ต.ขุนกระทิง อ.เืมือง จว.ชุมพร โดยใน ๑ กระบวนงานใช้เวลาไม่เกิน ๔๐ นาที ( ผังกระบวนงาน )

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com