คุณอยู่ที่: Homeหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (หน่วยงานในสังกัด กก.ตชด.๔๑)

หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

 

 หน่วยงาน  หมายเลข  หมายเหตุ
     
 • กก.ตชด.๔๑ บ.ทุ่งเบี้ย ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จว.ชุมพร
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗ หมายเลขกลาง 
     
  หน่วยงานภายใน กก.ตชด.๔๑    
 •     สำนักงานผู้บังคับบัญชา
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๕๗  
 •     งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๗๐  
 •     งานการข่าว
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     งานแผนงานและงบประมาณ
 ๐๘ - ๖๔๗๖ - ๐๙๔๙  
 •     งานส่งกำลังบำรุง
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๑๒  
 •     งานการเงิน
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๗๓  
 •     กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     ร้อย ตชด.๔๑๑
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     ร้อย ตชด.๔๑๒
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     ร้อย ตชด.๔๑๓
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
     
ร้อย ตชด.๔๑๔ บ.ยายไท ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร ๐ - ๗๗๖๑ - ๓๐๓๕  
     
ร้อย ตชด.๔๑๕ บ.บางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จว.ระนอง ๐ - ๗๗๘๑ - ๑๙๔๔  
     
ร้อย ตชด.๔๑๖ บ.เขาพัง ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี ๐ - ๗๗๓๔ - ๖๐๙๑  
     
ร้อย ตชด.๔๑๗ บ.ท่าคุย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี ๐ - ๗๗๔๐ - ๕๔๓๐  

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.