คุณอยู่ที่: Homeยุทธศาสตร์หน่วยแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

วิสัยทัศน์

“ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”


พันธกิจ
.  ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  

พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์  และ  พระราชอาคันตุกะและถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ

๒.  เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน 

 ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓.  พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๔.  สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย

๖.  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

๗.  พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี


ค่านิยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์  ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่

$1-  สมรรถนะ                        (Competency)

$1-  สุจริต เป็นธรรม                   (Overall  Fairness)

$1-  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง         (People Oriented)

$1-  บริการด้วยใจ                     (Service  Mind)                 
สมรรถนะ  (Competency)  หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

            สุจริต เป็นธรรม (Overall  Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

           ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ทั้งอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

           บริการด้วยใจ (Service  Mind) หมายถึง การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

ค่านิยมร่วมตำรวจตระเวนชายแดน  " เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ "

 

เสียสละ   หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมด้วยความเต็มใจและต็มกำลังความสามารถ  รวมทั้งเห็นความทุกข์ของผู้อื่นมากกว่าตนเป็นสำคัญ  ดังที่ปรากฏในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน  “ความผาสุกของประชาชน  อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน”

 

อดทน  หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากอย่างไม่ท้อถอย  ความมีวินัยและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำรงตนอย่างมีเกียรติ  หมายถึง  การปฏิบัติอย่างเรียบร้อย  ง่าย  ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม  และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต  จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง ดังที่ปรากฏในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน “ตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบ ง่าย ประหยัด  ขยันหมั่นเพียน    มีคุณธรรม  รับใช้ประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  ยุติธรรม และสามารถพึ่งตนเองได้”

 

 

ผลผลิต
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง


 

ตัวชี้วัด

หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ หมู่บ้าน


ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจตามแผนจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ หมู่บ้าน

       

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
         ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

         ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร

                           

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.