พันธกิจ กก.ตชด.๔๑

๑.  ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการ    แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ    อย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ

๒.  เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  ชุมชนในอาณาบริเวณชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓.  พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๔.  สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจ   ของหน่วย

๖.  พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates