คุณอยู่ที่: Homeยุทธศาสตร์หน่วยประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

ใน ๔ ปีข้างหน้าจะเป็นช่วงของการเสริมสร้างความมั่นคงในอาณาบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบนพื้นฐานของความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกภาคส่วน  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑  จึงต้องทบทวนบทบาท ภารกิจ และปรับจุดเน้นด้านการจัดทำระเบียบชายแดนด้วยมิติความมั่นคงใหม่ที่เป็นสากลและไม่เป็นอุปสรรคต่อการค้า ไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศเพื่อนบ้าน  แต่ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างบรรยากาศทางการค้า การลงทุน ตลอดจนควบคุมอาชญากรรมตามแนวชายแดนให้ได้ภายใต้ศักยภาพและขีดความสามารถของตำรวจตระเวนชายแดนอย่างมืออาชีพ  ดังนั้นจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์  ดังนี้

— ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

โดยการเสริมสร้างการนำคุณลักษณะ ๓ ประการของตำรวจตระเวนชายแดน (ทหาร  ตำรวจ  พลเรือน)  มาใช้ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของตำรวจตระเวนชายแดนอย่างเต็มศักยภาพและ ขีดความสามารถ

— ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

โดยการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานกิจการพลเรือนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกล  รวมถึงการน้อมนำโครงการพระราชดำริฯ และแนวทางพระราชดำริตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมให้ประชาชนนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน

— ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

โดยการพัฒนาขีดสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะด้านการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีอยู่ในตัวของข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ระดับปฏิบัติการทุกคน

— ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร

โดยการเสริมสร้างการนำระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  มาใช้ในการสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.