หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

 

 หน่วยงาน  หมายเลข  หมายเหตุ
     
 • กก.ตชด.๔๑ บ.ทุ่งเบี้ย ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จว.ชุมพร
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗ หมายเลขกลาง 
     
  หน่วยงานภายใน กก.ตชด.๔๑    
 •     สำนักงานผู้บังคับบัญชา
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๕๗  
 •     งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๗๐  
 •     งานการข่าว
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     งานแผนงานและงบประมาณ
 ๐๘ - ๖๔๗๖ - ๐๙๔๙  
 •     งานส่งกำลังบำรุง
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๑๒  
 •     งานการเงิน
๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๗๓  
 •     กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     ร้อย ตชด.๔๑๑
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     ร้อย ตชด.๔๑๒
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
 •     ร้อย ตชด.๔๑๓
 ๐ - ๗๗๖๔ - ๑๕๐๗  
     
ร้อย ตชด.๔๑๔ บ.ยายไท ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จว.ชุมพร ๐ - ๗๗๖๑ - ๓๐๓๕  
     
ร้อย ตชด.๔๑๕ บ.บางนอน ต.บางนอน อ.เมือง จว.ระนอง ๐ - ๗๗๘๑ - ๑๙๔๔  
     
ร้อย ตชด.๔๑๖ บ.เขาพัง ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี ๐ - ๗๗๓๔ - ๖๐๙๑  
     
ร้อย ตชด.๔๑๗ บ.ท่าคุย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี ๐ - ๗๗๔๐ - ๕๔๓๐  

ร้อย ตชด.๔๑๓

ร้อย ตชด.๔๑๓

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๓ มีหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการรบให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ประกอบด้วยหมวด ค.๙๓ , หมวดรถยนต์หุ้มเกราะ วี ๑๕๐ , หมวดสุนัขสงคราม

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

วิสัยทัศน์

“ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ชายแดน”


พันธกิจ
.  ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  

พระบรมวงศานุวงศ์  ผู้แทนพระองค์  และ  พระราชอาคันตุกะและถวายความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ในเขตพระราชฐาน และที่ประทับอย่างมีประสิทธิภาพและสมพระเกียรติ

๒.  เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย  และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน 

 ของประชาชน ชุมชนในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓.  พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๔.  สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วย

๖.  พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

๗.  พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี


ค่านิยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์  ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม อันได้แก่

$1-  สมรรถนะ                        (Competency)

$1-  สุจริต เป็นธรรม                   (Overall  Fairness)

$1-  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง         (People Oriented)

$1-  บริการด้วยใจ                     (Service  Mind)                 
สมรรถนะ  (Competency)  หมายถึง  ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป

            สุจริต เป็นธรรม (Overall  Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้

           ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  ทั้งอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน

           บริการด้วยใจ (Service  Mind) หมายถึง การมีจิตสำนึกและให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

ค่านิยมร่วมตำรวจตระเวนชายแดน  " เสียสละ อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ "

 

เสียสละ   หมายถึง  การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมด้วยความเต็มใจและต็มกำลังความสามารถ  รวมทั้งเห็นความทุกข์ของผู้อื่นมากกว่าตนเป็นสำคัญ  ดังที่ปรากฏในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน  “ความผาสุกของประชาชน  อยู่เหนือชีวิตและความเหนื่อยยากของตำรวจตระเวนชายแดน”

 

อดทน  หมายถึง  ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานที่ยากลำบากอย่างไม่ท้อถอย  ความมีวินัยและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ดำรงตนอย่างมีเกียรติ  หมายถึง  การปฏิบัติอย่างเรียบร้อย  ง่าย  ประหยัด ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม  และปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต  จนเป็นที่ยอมรับของสังคมและประชาชนอย่างแท้จริง ดังที่ปรากฏในอุดมการณ์ของตำรวจตระเวนชายแดน “ตำรวจตระเวนชายแดนจะต้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบ ง่าย ประหยัด  ขยันหมั่นเพียน    มีคุณธรรม  รับใช้ประชาชน  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  ยุติธรรม และสามารถพึ่งตนเองได้”

 

 

ผลผลิต
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง


 

ตัวชี้วัด

หมู่บ้านเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนเพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ หมู่บ้าน


ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ กำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติภารกิจตามแผนจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๙ หมู่บ้าน

       

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
         ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล

         ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน

         ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความเข้มแข็งทางการบริหาร

                           

กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจค้น เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเิบิด ในแผนงานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้แทนพระองค์  แผนงานการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธปืนเถื่อน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด และการสนับสนุนหน่วยราชการต่าง ๆ มีการแบ่งหน่วยเป็น ๒ ฝ่าย คือ

  • ๑. ฝ่ายอำนวยการ
  • ๒. ฝ่ายสนับสนุน

พันธกิจ กก.ตชด.๔๑

๑.  ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี ผู้สำเร็จราชการ    แทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ    อย่างมีประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ

๒.  เฝ้าตรวจชายแดน รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  ชุมชนในอาณาบริเวณชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคง

๓.  พัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติ

๔.  สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจ   ของหน่วย

๖.  พัฒนาองค์กรภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com