กิจกรรมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕

ร้อย ตชด.๔๑๕

พื้นที่รับผิดชอบ
ประกอบด้วย 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองระนอง อ.ละอุ่น อ.กะเปอร์ อ.กระบุรี อ.สุขสำราญ

 6152EDB00228-2.jpg

พ.ต.ท. ธัญญา ดำแก้ว

ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕

แฟนเพจ Facebook กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่415