ร้อย ตชด.๔๑๕

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ ตั้งที บ้านบางนอน ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดระนองทั้งจังหวัด มีภารกิจคือ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วย ๐ ๗๗ ๘๘๐๘๐๒

 

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com