ร้อย ตชด.๔๑๒

ร้อย ตชด.๔๑๒

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๒ (กิจการพิเศษ) มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ในหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพิเศษ มีการแบ่งหน่วยดังนี้

โดยมีงานที่ต้องรับผิดชอบใน ๓ หมวดงานคือ ๑. หมวดงานปฏิบัติการจิตวิทยา ๒. หมวดงานพัฒนาการ ๓. หมวดงานครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates