คุณอยู่ที่: Homeหน่วยในสังกัดฝ่ายสนับสนุนร้อย ตชด.๔๑๒

ร้อย ตชด.๔๑๒

ร้อย ตชด.๔๑๒

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๒ (กิจการพิเศษ) มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ในหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพิเศษ มีการแบ่งหน่วยดังนี้

    • ๑. งานธุรการ 
    • ๒. งานแผนงานและงบประมาณ
    • ๓. งานการข่าว
    • ๔. งานการเงิน
    • ๕. งานกิจการพลเรือน 

โดยมีงานที่ต้องรับผิดชอบใน ๓ หมวดงานคือ ๑. หมวดงานปฏิบัติการจิตวิทยา ๒. หมวดงานพัฒนาการ ๓. หมวดงานครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.