ร้อย ตชด.๔๑๑

ร้อย ตชด.๔๑๑

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๑ มีภาระหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการและสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ นอกจากนี้ยังต้องปกครองบังคับบัญชาและอำนวยการหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน คำสั่งโดยเคร่งครัด มีหมวดงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๔ หมวดงาน คือ

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates