ร้อย ตชด.๔๑๑

ร้อย ตชด.๔๑๑

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๑ มีภาระหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการและสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ นอกจากนี้ยังต้องปกครองบังคับบัญชาและอำนวยการหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน คำสั่งโดยเคร่งครัด มีหมวดงานในความรับผิดชอบ จำนวน ๔ หมวดงาน คือ

    • ๑. หมวดงานสื่อสาร
    • ๒. หมวดงานขนส่ง
    • ๓. หมวดงานการแพทย์
    • ๔. หมวดรักษาความปลอดภัย

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com