คุณอยู่ที่: Homeหน่วยในสังกัดฝ่ายอำนวยการกลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด

 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจค้น เก็บกู้ และทำลายวัตถุระเิบิด ในแผนงานถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้แทนพระองค์  แผนงานการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าอาวุธปืนเถื่อน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด และการสนับสนุนหน่วยราชการต่าง ๆ มีการแบ่งหน่วยเป็น ๒ ฝ่าย คือ

    • ๑. ฝ่ายอำนวยการ
    • ๒. ฝ่ายสนับสนุน

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.