งานการเงิน

งานการเงิน

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของหน่วย โดยมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการคือ เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๔๑ , ตรวจสอบการเงินการบัญชีตามกองร้อย , มว.ตชด. , ชฝต.ที่ขึ้นตรงต่อ กก.ตชด.๔๑ , วางระเบียบกำหนดมาตรการกาเรงินการบัญชีให้รัดกุม ป้องกัน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และตรวจสอบเรื่องราวที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการเงินเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา , พัฒนาให้เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีให้มีความรู้ความสามารถด้วยการศึกษาอบรม ทบทวน หลักสูตรการเงินการบัญชีอยู่เสมอ , ประสานการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ทันต่อสภาพปัจจุบัน  งานการเงินมีการแบ่งหน่วยออกเป็น ๔ หมวดงานคือ

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates