งานการเงิน

งานการเงิน

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของหน่วย โดยมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการคือ เบิกจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กก.ตชด.๔๑ , ตรวจสอบการเงินการบัญชีตามกองร้อย , มว.ตชด. , ชฝต.ที่ขึ้นตรงต่อ กก.ตชด.๔๑ , วางระเบียบกำหนดมาตรการกาเรงินการบัญชีให้รัดกุม ป้องกัน แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ และตรวจสอบเรื่องราวที่มีการทุจริตเกี่ยวกับการเงินเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา , พัฒนาให้เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชีให้มีความรู้ความสามารถด้วยการศึกษาอบรม ทบทวน หลักสูตรการเงินการบัญชีอยู่เสมอ , ประสานการปฏิบัติงานการเงินการบัญชีกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการเงินให้ทันต่อสภาพปัจจุบัน  งานการเงินมีการแบ่งหน่วยออกเป็น ๔ หมวดงานคือ

    • ๑. หมวดงานธุรการ
    • ๒. หมวดงานบัญชี
    • ๓. หมวดงานเบิกจ่าย
    • ๔. หมวดงานงบกลาง

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com