งานส่งกำลังบำรุง

งานส่งกำลังบำรุง

 

 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุ จัดทำแผนงานโครงการจัดหาพัสดุ ควบคุมการใช้พัสดุและการจำหน่ายสิ่งของหลวง เพื่อให้งานส่งกำลังบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยถูกต้อง รวมเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ได้กำหนดหน้าที่ออกเป็น ๗ งานดังนี้

ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมและการบริหารเป็นไปตามแนวทางที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดไว้สำหรับส่วนราชการว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๘  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙  (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๔๑  (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ.๒๕๔๒ และเป็นไปตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๔ การดำเนินการว่าด้วยพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆ ของทางราชการ

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates