งานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

 

 

ภารกิจ  งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและนโยบายของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนโยบายของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ 

 

งานแผนงานและงบประมาณ ได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ จำนวน ๔ หมวดงาน คือ

นอกจากนั้นยังรับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศของหน่วยด้วย

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates