คุณอยู่ที่: Homeหน่วยในสังกัดฝ่ายอำนวยการงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

 

 

ภารกิจ  งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและนโยบายของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนโยบายของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๔ 

 

งานแผนงานและงบประมาณ ได้จัดแบ่งหน่วยงานภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ จำนวน ๔ หมวดงาน คือ

    • ๑. หมวดงานธุรการ
    • ๒. หมวดงานยุทธการ
    • ๓. หมวดงานสถิติ - วิจัย
    • ๔. หมวดงานงบประมาณ

นอกจากนั้นยังรับผิดชอบเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศของหน่วยด้วย

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.