งานการข่าว

งานการข่าว

 

 

เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ดำเนินการและอำนวยการงานด้านการข่าว รวมทั้งการหาข่าว ตรวจสอบข่าว รวบรวมข่าวสาร เพื่อดำเนินการตามกรรมวิธีต่อข่าวสาร การผลิตข่าวกรอง ตลอดถึงการติดต่อประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับหน่วยข่ายหรือหน่วยราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ปกครองบังคับบัญชาในสังกัด แบ่งหน้าที่ออกเป็น ๔ งานดังนี้

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates