งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

 

 

มีหน้าที่ควบคุมและอำนวยการในการจัดกำลังพและเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็ดความชอบ สิทธิต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑ์ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ หมวดงานดังนี้

Joomla 2.5 Templates
Joomla 2.5 Templates