คุณอยู่ที่: Homeหน่วยในสังกัดฝ่ายอำนวยการงานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

 

 

มีหน้าที่ควบคุมและอำนวยการในการจัดกำลังพและเป็นที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาด้านกำลังพล ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ดำเนินการเกี่ยวกับการขอบำเหน็ดความชอบ สิทธิต่างๆ ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาทัณฑ์ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ หมวดงานดังนี้

  • ๑. หมวดงานธุรการ
  • ๒. หมวดงานทะเบียนพล
  • ๓. หมวดงานทะเบียนประวัติ
  • ๔. หมวดงานคดี - วินัย
  • ๕. หมวดงานสวัสดิการ
  • ๖. หมวดงานศึกษาอบรม

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.