ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน
 
พ.ต.อ.กิจต์ณศักดื์ เกี้ยวเพ็ง
พ.ต.อ.กิจต์ณศักดื์ เกี้ยวเพ็ง
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 185
Downloads: 2
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท.นริศ อัมพวัน
พ.ต.ท.นริศ อัมพวัน
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 264
Downloads: 7
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท.วิโรจน์ บุญสนิท
พ.ต.ท.วิโรจน์ บุญสนิท
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 220
Downloads: 3
4,00 / 1
Comments:0
พ.ต.ท.กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์
พ.ต.ท.กุลนริศร์ นวมมณีรัตน์
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 275
Downloads: 9
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท.อิสรา เจตนานัง
พ.ต.ท.อิสรา เจตนานัง
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 165
Downloads: 6
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท.ชัยรัตน์ จันทร์เกตุ
พ.ต.ท.ชัยรัตน์ จันทร์เกตุ
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 176
Downloads: 2
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท.สุรพิชญ์ คงไข่
พ.ต.ท.สุรพิชญ์ คงไข่
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 126
Downloads: 4
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ต.หญิงจันทรชา สรีพรหม
พ.ต.ต.หญิงจันทรชา สรีพรหม
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 235
Downloads: 1
5,00 / 1
Comments:0
ร.ต.อ. ไพโรจน์  ดำบัว
ร.ต.อ. ไพโรจน์ ดำบัว
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 169
Downloads: 9
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ต.หญิง ประไพพิศ  แซ่แต้
พ.ต.ต.หญิง ประไพพิศ แซ่แต้
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 142
Downloads: 4
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท. ฐานันดร์  ช่วยหนู
พ.ต.ท. ฐานันดร์ ช่วยหนู
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 127
Downloads: 2
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท. สมจิตร อ้นทอง
พ.ต.ท. สมจิตร อ้นทอง
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 151
Downloads: 6
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ต. ไพโรจน์ นิลรัตน์
พ.ต.ต. ไพโรจน์ นิลรัตน์
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 157
Downloads: 4
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ต. สมศักดิ์  นวลศรี
พ.ต.ต. สมศักดิ์ นวลศรี
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 250
Downloads: 0
3,00 / 1
Comments:0
พ.ต.ท. ชาติลักษณ์ ดิเรกวัฒนะ
พ.ต.ท. ชาติลักษณ์ ดิเรกวัฒนะ
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 258
Downloads: 5
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท. ธัญญา  ดำแก้ว
พ.ต.ท. ธัญญา ดำแก้ว
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 249
Downloads: 3
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท วัฒนะ ศักดิ์เศรษฐ
พ.ต.ท วัฒนะ ศักดิ์เศรษฐ
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 187
Downloads: 5
( No Votes )
Comments:0
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ รอดน้อย
พ.ต.ท. อภิสิทธิ์ รอดน้อย
Date: 2021-03-25 13:40
Hits: 195
Downloads: 7
( No Votes )
Comments:0

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com