You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

นโนบาย ผบ.ตร. ประจำปี 2563 นโนบาย ผบ.ตร. ประจำปี 2563

hot!
Date added: 10/10/2019
Date modified: 10/10/2019
Filesize: 3.66 MB
Downloads: 108

จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว

hot!
Date added: 03/11/2014
Date modified: 03/11/2014
Filesize: Empty
Downloads: 324

คำสั่งแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563 คำสั่งแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563

hot!
Date added: 10/25/2019
Date modified: 10/25/2019
Filesize: 739.49 kB
Downloads: 232

คำสั่งป้องกันปราบปรามยาเสพติดปี ๒๕๖๓ คำสั่งป้องกันปราบปรามยาเสพติดปี ๒๕๖๓

hot!
Date added: 01/16/2020
Date modified: 01/16/2020
Filesize: 318.15 kB
Downloads: 121

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com