You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔

new!
Date added: 03/01/2021
Date modified: 03/01/2021
Filesize: 1.42 MB
Downloads: 7

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF )

hot!
Date added: 04/10/2020
Date modified: 04/10/2020
Filesize: 2.31 MB
Downloads: 137

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒

hot!
Date added: 12/03/2018
Date modified: 12/03/2018
Filesize: 2.52 MB
Downloads: 232
ให้ทุกหน่วยศึกษารายละเอียดที่ตนเองต้องปฏิบัติ และให้ ร้อย ตชด.๔๑๔-๔๑๗ จัดทำแผนรองรับนำส่ง กก.ฯ ก่อนสิ้นเดือน ธค.๖๑

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 5.38 MB
Downloads: 330

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ( กก.ตชด.๔๑ ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ( กก.ตชด.๔๑ )

hot!
Date added: 03/22/2016
Date modified: 03/22/2016
Filesize: 358.67 kB
Downloads: 435
ดำเนินการจัดทำแผนรองรับ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com