You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

แผนสร้างความโปร่งใสปี ๒๕๖๑ กก.ตชด.๔๑ แผนสร้างความโปร่งใสปี ๒๕๖๑ กก.ตชด.๔๑

hot!
Date added: 02/06/2018
Date modified: 02/06/2018
Filesize: 206.55 kB
Downloads: 338

แผนสร้างความโปร่งในปี ๒๕๖๒ กก.ตชด.๔๑ แผนสร้างความโปร่งในปี ๒๕๖๒ กก.ตชด.๔๑

hot!
Date added: 11/28/2018
Date modified: 11/28/2018
Filesize: 282.66 kB
Downloads: 249

แผนสร้างความโปร่งในประจำปี ๒๕๖๔ แผนสร้างความโปร่งในประจำปี ๒๕๖๔

Date added: 03/15/2021
Date modified: 03/15/2021
Filesize: 359.01 kB
Downloads: 25

หน่วยปฏิบัติคือ ศป.ปส.กก.ฯ , ร้อย ตชด.๔๑๔ - ๔๑๗

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com