You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ( กก.ตชด.๔๑ ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ( กก.ตชด.๔๑ )

hot!
Date added: 03/22/2016
Date modified: 03/22/2016
Filesize: 358.67 kB
Downloads: 435
ดำเนินการจัดทำแผนรองรับ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ

Roadmap AEC58 กก.ตชด.41 Roadmap AEC58 กก.ตชด.41

hot!
Date added: 01/09/2015
Date modified: 01/09/2015
Filesize: 33.19 kB
Downloads: 461

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com