You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

แบบประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. แบบประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

hot!
Date added: 04/21/2014
Date modified: 04/21/2014
Filesize: Empty
Downloads: 317
ให้แต่ละหน่วยประเมินตนเอง แล้วส่งผลการประเมินให้ กก.ฯ ใน 22 เม.ย.57

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๑

hot!
Date added: 01/05/2018
Date modified: 01/05/2018
Filesize: 5.38 MB
Downloads: 322

จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว จัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว

hot!
Date added: 03/11/2014
Date modified: 03/11/2014
Filesize: Empty
Downloads: 324

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com