You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

นโนบาย ผบ.ตร. ประจำปี 2563 นโนบาย ผบ.ตร. ประจำปี 2563

hot!
Date added: 10/10/2019
Date modified: 10/10/2019
Filesize: 3.66 MB
Downloads: 210

นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

hot!
Date added: 10/04/2019
Date modified: 10/04/2019
Filesize: 300.29 kB
Downloads: 157

นโยบายนายกรัฐมนตรีมอบให้ ตร. ปฏิบัติ นโยบายนายกรัฐมนตรีมอบให้ ตร. ปฏิบัติ

hot!
Date added: 08/09/2019
Date modified: 08/09/2019
Filesize: 3.55 MB
Downloads: 161

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๒

hot!
Date added: 12/03/2018
Date modified: 12/03/2018
Filesize: 2.52 MB
Downloads: 232
ให้ทุกหน่วยศึกษารายละเอียดที่ตนเองต้องปฏิบัติ และให้ ร้อย ตชด.๔๑๔-๔๑๗ จัดทำแผนรองรับนำส่ง กก.ฯ ก่อนสิ้นเดือน ธค.๖๑

แผนสร้างความโปร่งในปี ๒๕๖๒ กก.ตชด.๔๑ แผนสร้างความโปร่งในปี ๒๕๖๒ กก.ตชด.๔๑

hot!
Date added: 11/28/2018
Date modified: 11/28/2018
Filesize: 282.66 kB
Downloads: 234

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com