You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ นโยบาย ผบก.ตชด.ภาค ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

hot!
Date added: 10/04/2019
Date modified: 10/04/2019
Filesize: 300.29 kB
Downloads: 157

นโนบาย ผบ.ตร. ประจำปี 2563 นโนบาย ผบ.ตร. ประจำปี 2563

hot!
Date added: 10/10/2019
Date modified: 10/10/2019
Filesize: 3.66 MB
Downloads: 210

คำสั่งแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563 คำสั่งแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2563

hot!
Date added: 10/25/2019
Date modified: 10/25/2019
Filesize: 739.49 kB
Downloads: 314

นโยบายของ ผบช.ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นโยบายของ ผบช.ตชด.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

hot!
Date added: 11/21/2019
Date modified: 11/22/2019
Filesize: 1.68 MB
Downloads: 144

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com