You are here: Homeดาวน์โหลดงานแผนงานและงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Descendent ]

ข้อกำชับการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร. ข้อกำชับการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ตร.

hot!
Date added: 12/09/2015
Date modified: 12/09/2015
Filesize: Empty
Downloads: 244

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ( กก.ตชด.๔๑ ) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๙ ( กก.ตชด.๔๑ )

hot!
Date added: 03/22/2016
Date modified: 03/22/2016
Filesize: 358.67 kB
Downloads: 424
ดำเนินการจัดทำแผนรองรับ และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการจนสิ้นสุดปีงบประมาณ

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com