You are here: Homeดาวน์โหลดงานส่งกำลังบำรุง

งานส่งกำลังบำรุง

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการประกวดราคาก่อสร้างอาคารบ้านพัก จำนวน ๒๐ คูหา ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการประกวดราคาก่อสร้างอาคารบ้านพัก จำนวน ๒๐ คูหา

hot!
Date added: 03/03/2015
Date modified: 03/05/2015
Filesize: 205.51 kB
Downloads: 411
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๒ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ๒

hot!
Date added: 03/19/2015
Date modified: 03/19/2015
Filesize: 186.08 kB
Downloads: 375
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ผลการจัดซื้้อ จัดจ้างของหน่วย ม.ค.๖๒ ผลการจัดซื้้อ จัดจ้างของหน่วย ม.ค.๖๒

hot!
Date added: 02/05/2019
Date modified: 02/05/2019
Filesize: 403.72 kB
Downloads: 277

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com