You are here: Homeดาวน์โหลดงานส่งกำลังบำรุง

งานส่งกำลังบำรุง

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Ascendant ]

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย ก.พ.๖๓ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย ก.พ.๖๓

Date added: 03/11/2020
Date modified: 03/11/2020
Filesize: 2.06 MB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

Date added: 03/12/2020
Date modified: 03/12/2020
Filesize: 345.22 kB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย เม.ย.๖๓ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย เม.ย.๖๓

Date added: 05/08/2020
Date modified: 05/08/2020
Filesize: 5.3 MB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

new!
Date added: 03/04/2021
Date modified: 03/04/2021
Filesize: 6.29 MB
Downloads: 0

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com