You are here: Homeดาวน์โหลดงานส่งกำลังบำรุง

งานส่งกำลังบำรุง

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

ผลการจัดซื้้อ จัดจ้างของหน่วย ม.ค.๖๒ ผลการจัดซื้้อ จัดจ้างของหน่วย ม.ค.๖๒

hot!
Date added: 02/05/2019
Date modified: 02/05/2019
Filesize: 403.72 kB
Downloads: 135

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

hot!
Date added: 01/15/2019
Date modified: 01/16/2019
Filesize: 693.68 kB
Downloads: 137

TOR การก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ปี ๒๕๕๘ TOR การก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ปี ๒๕๕๘

hot!
Date added: 12/09/2014
Date modified: 12/09/2014
Filesize: 209.35 kB
Downloads: 138

ท่านสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับ TOR นี้ได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กก.ตชด.๔๑ โทร ๐ ๗๗๖๔ ๑๕๑๒ หรือ yuttanan41@gmail.com

The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com