You are here: Homeดาวน์โหลดงานส่งกำลังบำรุง

งานส่งกำลังบำรุง

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ผลการจัดซื้้อ จัดจ้างของหน่วย ม.ค.๖๒ ผลการจัดซื้้อ จัดจ้างของหน่วย ม.ค.๖๒

hot!
Date added: 02/05/2019
Date modified: 02/05/2019
Filesize: 403.72 kB
Downloads: 198

ประกาศประมูลขายทอดตลาตอาคารราชพัสดุ ประกาศประมูลขายทอดตลาตอาคารราชพัสดุ

hot!
Date added: 01/16/2019
Date modified: 01/16/2019
Filesize: 1.09 MB
Downloads: 283

เอกสารสัญญาจัดจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก กก.ตชด.๔๑ เอกสารสัญญาจัดจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก กก.ตชด.๔๑

Date added: 01/15/2019
Date modified: 01/15/2019
Filesize: 5.58 MB
Downloads: 11
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

hot!
Date added: 01/15/2019
Date modified: 01/16/2019
Filesize: 693.68 kB
Downloads: 187

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com