You are here: Homeดาวน์โหลดงานส่งกำลังบำรุง

งานส่งกำลังบำรุง

Documents

Order by : Name | Date | Hits | [ Descendent ]

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย มิ.ย.๖๒ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย มิ.ย.๖๒

Date added: 06/06/2019
Date modified: 06/06/2019
Filesize: 2.78 MB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย พฤศจิกายน ๖๒ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย พฤศจิกายน ๖๒

Date added: 12/16/2019
Date modified: 12/16/2019
Filesize: 5.86 MB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนธันวาคม มิ.ย.๖๒ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างเดือนธันวาคม มิ.ย.๖๒

Date added: 01/07/2020
Date modified: 01/07/2020
Filesize: 3.29 MB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและพื้นคอนกรีดเสริมเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและพื้นคอนกรีดเสริมเหล็ก

Date added: 02/21/2020
Date modified: 02/21/2020
Filesize: 1.29 MB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย ก.พ.๖๓ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย ก.พ.๖๓

Date added: 03/11/2020
Date modified: 03/11/2020
Filesize: 2.06 MB
Downloads: 0
The document is being edited/updated by a User and is unavailable at this moment.

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com