กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

tep1

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (3)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน กก.ตชด.๔๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (5)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon ประกาศสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างกำแพงรั้วด้านหน้าและประตูทางเข้า-ออก (20)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๐ (11)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon แแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ กก.ตชด.๔๑ (31)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ ( ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙) (20)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon คำสั่งที่ ๑๖๗/๕๙ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กก.ตชด.๔๑ (10)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon คำสั่งที่ ๑๔๑/๕๗ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กก.ตชด.๔๑ (13)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon คำสั่งที่ ๑๒/๕๙ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติของงาน ธกวส. (10)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon ภาพถ่ายศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กก.ตชด.๔๑ (22)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (15)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน (13)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 5 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๗๔.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.