Photo Gallery

st20y
 

jr

 

st


 

proc


 

 p41

rt

spr
co

pr

ra

va

info

v13


กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

read-m

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

410

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย ก.ย.๖๓ (0)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (14)
(งานการเงิน)

File Icon งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ (21)
(งานการเงิน)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย กรกฏาคม ๖๓ (27)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาศ ขายทอดตลาดสุนัขสงครามอายุมาก ไม่ผ่านการทดสอบ (45)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลอง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (31)
(งานการเงิน)

File Icon งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (52)
(งานการเงิน)

File Icon ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์สภาพเก่าชำรุดของ กก.ตชด.๔๑ (155)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย เม.ย.๖๓ (0)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน เมษยน 63 งานการเงิน (69)
(งานการเงิน)

File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF ) (99)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 63 (62)
(งานการเงิน)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner

ls

v4 p8

Who's Online

We have 19 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com