Photo Gallery

st20y
 

jr

 

st


 

proc


 

 p41

rt

spr
co

pr

ra

va

info

v13mch

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

read-m

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

ฐานข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

num

พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์  เกี้ยวเพ็ง

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon จัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ (8)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ (6)
(งานการเงิน)

File Icon จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (24)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (22)
(งานการเงิน)

File Icon จัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ (54)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (33)
(งานการเงิน)

File Icon จัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๔ (53)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon จัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๔ (0)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรีบยนร้องทุกข์ และมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ (0)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (66)
(ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์)

File Icon งบทดลองเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (43)
(งานการเงิน)

File Icon ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ กก.ตชด.๔๑ (55)
(งานส่งกำลังบำรุง)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner

ls

youtube

y

 

 

 

Who's Online

We have 124 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com