Photo Gallery

st20y
 

jr

 

st


 

proc


 

 p41

rt

spr
co

pr

ra

va

info

v13mch

กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

read-m

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

num

พ.ต.อ.กิจต์ณศักดิ์  เกี้ยวเพ็ง

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (0)
(งานการเงิน)

File Icon จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (0)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๔ (7)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ (0)
(งานสารสนเทศ)

File Icon จัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (8)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon งบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (12)
(งานการเงิน)

File Icon งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (0)
(งานการเงิน)

File Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (20)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ (25)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon แบบฟอร์ม นักวิจัย บช.ตชด. (63)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (28)
(งานการเงิน)

File Icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลังอาวุธ (28)
(งานส่งกำลังบำรุง)

ข้อมูล การร้องเรียน / ร้องทุกข์

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner

ls

v4 p8

Who's Online

We have 229 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com