กิจกรรม งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กิจกรรม ทั่วไปของหน่วย
ข้อมูล ข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง

ข้อมูลผู้รับบริการ

การขอรับบริการ

การขอรับบริการ...

ผู้ที่ต้องการขอรับบริการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนช...

ความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC

การเตรียมความพร้อม AEC...

ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียนปี ๒๕๕๘ ของกองบัญชาการตำรวจ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๘

tep1

s4

41-1

ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน

File Icon สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ (8)
(สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน)

File Icon สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ (4)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon รายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ ( ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๙) (9)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon แผนช่วยเหลือผูประสบภัยปี ๒๕๖๐ กก.ตชด.๔๑ (66)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูล ข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ มาตรา ๙(๘) (8)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ขอให้เร่งรัดดำเนินการฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากกรณีเครื่องตรวจวัตถุระเบิด (9)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (20)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (11)
(งานส่งกำลังบำรุง)

File Icon ระเบียบการแต่งกายของตำรวจตระเวนชายแดน (ใหม่) (313)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon รายงานประชุมประจำเดือนระดับ กก.ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (31)
(งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ)

File Icon แบบฟอร์มการจัดทำยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๐ (21)
(งานแผนงานและงบประมาณ)

File Icon ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วย (60)
(งานส่งกำลังบำรุง)

แฟนเพจ Facebook

Ads Banner


ดู กก.ตชด.41 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

9075m

ls

150

Who's Online

We have 5 guests and no members online

สถิติเยี่ยมชมเว็บ แต่ 9 ส.ค.56

Flag Counter

Login Form

ติดต่อ กก.ตชด.๔๑

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร ๐๗๗ ๖๔๑๕๐๗.

webmaster  : ด.ต.ยุทธนันท์ พรหมเดชะ งานแผนงานและงบประมาณ yuttanan41[at]gmail.com ๐๘ ๑๕๖๙ ๖๗๔๖.